top of page

Rīgas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

17-19

LV: Grupas izstāde “Kā es jūtos pēdējā laikā” [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance]Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstādē “Kā es jūtos pēdējā laikā” par psihiskās veselības tēmu domā laikmetīgās mākslas autori – gan par savu vai tuvinieku slimības pieredzi un profilaksi, gan pētot sabiedrības aizspriedumus un tēmas stigmatizāciju.


Ģeopolitiskā spriedze, klimata trauksme, pandēmijas radītā nošķirtība un pastiprinātā tehnoloģiju lietošana atstājusi ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību. Kopš pandēmijas laika šī tēma publiskajā telpā kļuvusi arvien aktuālāka, taču joprojām valda arī daudz aizspriedumu, aizdomu un nosodījuma. Lai veicinātu sabiedrības izpratni un mazinātu aizspriedumus par šo tēmu, izstāde pievēršas dažādiem psihiskās veselības skatpunktiem – personīgai cīņai ar depresiju, pārdzīvojumam, pieredzot tuvinieka zaudējumu, pašpalīdzības tehnikām un profilaksei, kā arī stereotipu atsegšanai. 


“Punctum festivāla” noslēgumā aicinām uz dzejnieces, biblioterapeites Beritas Kašanas (Igaunija) lekciju angļu valodā “Ievads biblioterapijā” plkst. 17:00, kurā viņa stāstīs par literatūras iespējām dziedināt un sniegs padomus autoriem, kas savu darbu vēlas padarīt pieejamāku, mijiedarbojoties ar dažādām auditorijām. Rakstnieki Osvalds Zebris, Ieva Melgalve un Agnese Radziņa plkst. 18:00 vadīs lasījumus, kuros piedalīsies radošo darbnīcu dalībnieki. Festivāla laikā rakstnieki kopā ar senioriem un cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem iepazīs mūsdienu literatūru, aktualizēs kopīgas tēmas un veidos literārus darbus, klātesot mākslas terapeitei Lībai Bērziņai. Darbnīcu cikls un noslēguma pasākums noris sadarbībā ar Dienas aprūpes centru “Duntes Ozoli” un Latvijas Neredzīgo bibliotēku.ENG: Group exhibition "How I've Been Feeling Lately" [Meet the Artist] [Workshop] [Performance]


In the exhibition "How I've Been Feeling Lately" by the Latvian Centre for Contemporary Art contemporary artists reflect on the subject of mental health – both through their own experiences with illness and its prevention and those of their loved ones and through an investigation of societal prejudice and the stigma surrounding this topic. 


Geopolitical tensions, climate anxiety, pandemic isolation and the increased use of new technologies has left its mark on society's mental health. Since the pandemic, this subject has gained increasing public relevance, yet much prejudice, suspicion and condemnation remains. In order to foster public awareness and reduce prejudice on this subject, the exhibition turns to various perspectives on mental health – a personal struggle with depression, the experience of witnessing the death of a relative, self-help techniques and prevention as well as the unmasking of stereotypes. 


"At the end of the Punctum Festival, we invite you to a lecture in English "Introduction to Bibliotherapy" by poet and bibliotherapist Berita Kašana (Estonia) at 5pm, where she will talk about the possibilities of literature to heal and give advice to authors who want to make their work more accessible by interacting with different audiences. Writers Osvalds Zebris, Ieva Melgalve and Agnese Radziņa will lead readings at 6pm with the participation of workshop participants. During the festival, the writers will explore contemporary literature together with seniors and people with visual or hearing impairments, raise common themes and create literary works in the presence of art therapist Lība Bērziņa. The workshop series and the closing event are organised in cooperation with the Day Care Centre "Duntes Ozoli" and the Latvian Library for the Blind.

bottom of page