top of page

LOOK

18-22

LV: Spāre Vītola "Šūpuļdziesmas nomodam”


Cilvēks stāv kalnā, lai redzētu tālāk; kalnā stāv viens (1) cilvēks. Cilvēks apguļās, jo ir piekusis, stiepjas uz augšu, lai pastieptos uz augšu. Cilvēkam apkārt 14 puķu un 10 m² zaļas zāles. Kad mūzika skan skaļi, tad ir skaļāks un kad skan klusi, tad ir klusāks. Viena un tā pati skaņa atkārtojas daudz (10) reižu. Cilvēku var paņemt rokās, ja to atver vaļā, tad krāsa ir rozā. Zemi var pataustīt, tā ir no auduma dažādās krāsās - rozā, zaļā, melnā, zilā un citās krāsās. 


“[..] Cilvēks uzvelk kleitu, sašņorē zābakus un aiziet kalnos.

Kalnos tas redz sudraba kazu pulku (16 gab), dzintara kokus (7 gab) un māla večiņu (1 gab). Cilvēks saka: “Šis viss ir pašsaprotams, bet es neko nesaprotu – līdz ar to viss ir nepašsaprotams – līdz ar to man viss ir jānovērtē.”

Tas staigā apkārt un visu novērtē. Pārsvarā visam dod augstus vērtējumus, tikai dažreiz, piemēram, redzot kā šakāļi plosa opāla trusi vai kā ogļu kraukļi apkakā nokaltušu koku, tas novērtē ar “apmierinoši”.

Cilvēks aizmieg koka pavēnī, bet pamostas zem akmens. Tas kasa pakausi un ir neizpratnē, un jo vairāk kasa, jo vairāk kasās - tas aizmieg kalnapakšā, bet pamostas upes krastā, tas aizmieg apsedzies ar salmiem, bet pamostas ar degošu mēteli, tas aizmieg naktī, bet pamostas no rīta. Neizpratnē cilvēks pakausī izkasījis caurumu – no cauruma izlien zelta cirslītis – un līdz ar to pakausis ir beidzis kasīties. 


Cilvēks novelk kleitu, atšņorē zābakus un tēlo kalnu. [..]”

Cilvēks sēž aiz akmens (1 cilvēks), cilvēkam, kas sež aiz akmens matos ir viena rozā lente, tajā pašā laikā cits cilvēks skrien prom no punkta, no kurā sāka skrien. Kad kļūst tumšāks, kalni, kas pa dienu bija brūni, tagad ir kļuvuši tumši zili.

Spāres Vītolas intervence LOOK! galerijā ir mūzikas albuma “Šūpuļdziesmas nomodam” telpiska instalācija – novērojumu dokumentācija, kas manifestējas dažādās formās. Albums prezentēts 2023. gada 24. augustā Per___form.


Spāre Vītola (1999) ir jaunākās paaudzes latviešu māksliniece, kuru aizrauj skaņu māksla un telpiskās instalācijas. Ieguvusi bakalaura grādu Liepājas universitātes Jauno Mediju mākslas programmā un ir papildinājusi zināšanas ERASMUS programmas ietvaros Portugālē ESAD. Šogad uzsāk studijas Latvijas Mākslas akadēmijas POST maģistra programmā. Spāre veido mūziku grupā ‘’alejas’’ un ‘’kalnejas’’, kā arī darbojas pie sava solo projekta ar neparastu skanējumu. 2022. gada ietvarā Spāre veidojusi izstādes vairākiem māksliniekiem, piemēram, Kristera Krūma, Sofijas Putniņas, Rūdolfa Kuncīša un Valtera V. mākslas projektu ‘Flesh world rising', kā arī Haralda Saknīša pirmo solo izstādi ‘’Polimetrija’’, kas norisinājās Tērbatas ielā 57 ‘Art Hoarders telpās.


ENG: Spāre Vītola “Lullabies keep us awake"


A man stands on a mountain to see further; one (1) man stands on a mountain. The man is lying down because he is tired, stretching upwards to reach upwards. The man is surrounded by 14 flowers and 10 m² of green grass. When the music is loud, it is louder and when it is quiet, it is quieter. The same sound is repeated many (10) times. The person can be picked up in the arms, if it is opened the colour is pink. The earth can be touched, it is made of cloth in different colours - pink, green, black, blue and other colours. 


"[...] A man puts on a dress, laces up his boots and goes into the mountains.

In the mountains he sees a troop of silver goats (16 pieces), amber trees (7 pieces) and a clay granny (1 piece). The man says: "All this is self-evident, but I don't understand anything - so everything is unself-evident - so I have to appreciate everything."

It walks around and appreciates everything. Mostly it gives high marks to everything, only sometimes, for example when it sees jackals tearing an opal rabbit or coal crows pooping on a dead tree, it gives a "satisfactory".

Man falls asleep in the shade of a tree, but wakes up under a rock. He scratches his head and is puzzled, and the more he scratches the more it scratches - he falls asleep in a mountain but wakes up by a river; he falls asleep covered with straw but wakes up with a burning coat; he falls asleep at night but wakes up in the morning. In his confusion, the man scratches a hole in the back of his head - a golden shrew comes out of the hole - and the back of his head has stopped scratching. 


The man takes off his dress, unlaces his boots and pretends to be a mountain. [..]"

A man sits behind a stone (1 person), the man behind the stone has one pink ribbon in his hair, at the same time another man runs away from the point from which he started running. As it gets darker, the mountains, which were brown during the day, have now turned dark blue.

Spāre Vītola's intervention in the LOOK! gallery is a spatial installation of the music album "Lullabies keep us awake" - a documentation of observations that manifest in different forms. The album is presented on 24 August 2023 at Per___form.


Spāre Vītola (1999) is a young generation Latvian artist who is passionate about sound art and spatial installations. She has a Bachelor's degree in New Media Art from the University of Liepaja and has furthered her knowledge through the ERASMUS programme in Portugal at ESAD. This year she is starting her studies in the POST MA programme at the Art Academy of Latvia. Spāre is making music in the bands ''alejas'' and ''kalnejas'', as well as working on her own solo project with an unusual sound. In the framework of 2022, Spāre has created exhibitions for several artists, such as Kristers Krūms, Sofija Putniņa, Rūdolfs Kuncītis and Valters V. art project 'Flesh world rising', as well as Haralds Saknītis first solo exhibition 'Polimetrija', which took place at Tērbatas iela 57 in Art Hoarders' space.

bottom of page