top of page

M/Gallery

A. Briāna iela 9

18-22

LV:  LINDA ŠTERNA & LINDA VILKA “RĪTDIENAS PIENĀCA” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] 


LINDA ŠTERNA & LINDA VILKA “RĪTDIENAS PIENĀCA”

"Rītdienas pienāca" ir gan izstāde, gan dzīves atklāsme, kurā savienojas teksts un vizuālās kompozīcijas, nodrošinot dziļu ieskatu mūsu personīgajā attīstībā un meklējot, kādu lomu tā ieņem attiecībās ar citiem un pasauli.

Tekstuāli un vizuāli sapludināta refleksija par to, kā individuālās attiecību veidošanas iestrādnes formē mūs dažādos laika griezumos. Kā šīs iestrādnes formē mūsu personīgo attīstību, mūsu partnera attīstību un mūsu pēcnācēju kolerāciju ar pasauli.

Lindas Šternas apcerējums par attiecībām, kuras pārtop par disfunkcionālām gan ar sevi, gan ar partneri, par pārmaiņām un pašatjaunošanos tiek papildināts ar Lindas Vilkas vizuālo interpretāciju, radot vienotu, saistošu un pašanalīzes iekļaujošu naratīvu.

”Rītdienas pienāca” aicina reflektēt par to, kā tuvākās attiecības formē mūsu dzīvi un identitāti, sniedzot gan izaicinājumus, gan iespējas personiskajai izaugsmei vai destrukcijai. Apmeklētāji tiek iedrošināti apstāties, padomāt un atrast jaunus veidus, kā izprast un risināt savas attiecības, kā arī meklēt ceļus uz savas personīgās labklājības pilnveidošanu.

Fragments no apcerējuma “Rītdienas pienāca”: “Tās stari uzturējās virtuvē tieši, kā ierasts ― nedaudz pāri 20 minūtēm, starp desmitiem un vienpadsmitiem. Bija augusts. Viss bija tāpat, izņemot, ka nekas nebija tāpat. Viņa dāvinātās narcises uz galda novītušas. Jūras sāļā pēcgarša mutē. Tas notika vakar.”

Izstāde norisināsies sadarbībā ar literatūras un filozofijas žurnālu “Punctum”, dodot iespēju izstādes atklāšanas vakarā par ziedojumiem iegādāties krājumu “Neviens tev neticēs”, ziedojumus novirzot centram “MARTA”.

Izstāde apskatāma no 25. aprīļa līdz 25.maijam.


ENG:  LINDA ŠTERNA & LINDA VILKA "THE TOMORROWS ARRIVED" [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


LINDA ŠTERNA & LINDA VILKA "THE TOMORROWS ARRIVED"

"The Tomorrows arrived" is both an exhibition and a revelation of life, where text and visual compositions come together, providing a deep insight into each other's personal development and exploring the role it plays in our relationships with others and the world.

A textual and visually blended reflection on how the elements of individual relationship-building shape us in different time frames. How these elements shape our personal development, our partner's development, and our descendants' interaction with the world.

Linda Šterna's essay on relationships, which transform into dysfunctional ones both towards oneself and towards the partner, on changes and self-renewal, is complemented by Linda Vilka's visual interpretation, creating a unified, compelling, and self-reflective narrative.

"The Tomorrows arrived" invites reflection on how close relationships shape our lives and identity, offering both challenges and opportunities for personal growth or destruction. Visitors are encouraged to stop, think, and find new ways to understand and resolve their relationships, as well as to seek paths to improve their personal well-being.

Excerpt from the contemplation "The Tomorrows arrived": "Its rays lingered in the kitchen just as usual – a little over 20 minutes, between ten and eleven. It was August. Everything was the same, except that nothing was the same. The daffodils he had given were withered on the table. A salty aftertaste of the sea in my mouth. It happened yesterday."

The exhibition will be held in collaboration with the literature and philosophy magazine "Punctum", giving the opportunity to buy the collection "Nobody Will Believe You" on the opening night, with donations going to the Resource Center for Women “Marta”.

The exhibition is open from April 25th to May 25th.

bottom of page