top of page

Galerija ASNI

Kr. Valdemāra iela 17

18-22

LV: Grupas izstāde "Unparalleled Surrealities" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru 19:00]


Grupas izstāde "Unparalleled Surrealities", caur trīs jauno gleznotāju - Katrīnas

Biksones, Ievas Putniņas un Dāvja Ozola - darbiem, aicina ielūkoties sirrealitātes lomā šodienas mākslā. Trīs, it kā dažādie jaunās paaudzes latviešu autori, par savu mediju izvēlējušies glezniecību, savā tēmu lokā iekļaujot pastiprinātu interesi par cilvēka bezapziņu un it sevišķi tās izpausmēm sapņos. Kaut arī katru no viņiem raksturo atšķirīga pieeja videi un gleznā ietvertajam tēlam, viņu darbos nenoliedzama ir sirrealitātes jeb pār-reālisma sajūtas klātbūtne. Šo jauno mākslinieku darbība apliecina sirreālisma kā jēdziena adaptāciju aktuālajam laikam un kontekstam, un gleznotājam piemītošo iespēju paplašināt vienas konkrētas idejas robežas. Tulkojumā no angļu valodas - unparalleled surrealities - jeb nesaistītās sirrealitātes norāda uz šobrīd tikai viegli jaušamu apziņu par realitātes traktējumu laikmetīgajā latviešu glezniecībā.


ENG: Group exhibition "Unparalleled Surrealities" [Meet the Artist] [Curator’s Tour at 19:00]


Group exhibition "Unparalleled Surrealities", through the works of three young

painters - Katrīna Biksone, Ieva Putniņa and Dāvis Ozols - invites to take a look at the role of surreality in today's art. The three seemingly diverse new generation Latvian artists have chosen painting as their medium, including in their themes a heightened interest in the human unconscious and especially its manifestations in dreams. Although each of them is characterised by a different approach to the environment and the image contained in the painting, there is an undeniable sense of surreality or trans-realism in their work. The work of these young artists demonstrates the adaptation of surrealism as a concept to the current time and context, and the inherent possibility of the painter to push the boundaries of one particular idea.

bottom of page