top of page

Māksla XO

Elizabetes iela 14

18-21

LV: Leonards Laganovskis “DAUDZPUNKTE”


Leonards Laganovskis savos darbos asprātīgi manipulē ar socārta un konceptuālisma mākslas paņēmieniem, radot semantiski piesātinātus daudzslāņu kultūrtelpas darbus.

Strādājot dažādos tēlotājas mākslas veidos – zīmējumā, grafikā, glezniecībā, fotogrāfijā un veidojot objektus, Leonards Laganovskis kā galveno instrumentu saziņā ar skatītāju izmanto tekstu. „Krāsai šajā gadījumā nav nozīmes, galvenais ir teksts. Jo kas tad bija vispirms? Vārds. Un šis princips joprojām paliek spēkā.” Teksts Laganovskim nav dekoratīvs paņēmiens. Teksts veido gan viņa mākslas dabu formu, gan saturu.

Leonarda Laganovska darbiem raksturīga reālistiska laikmeta dokumentalitāte, un tie ir nesaudzīgi aktuāli - sociālkritiski, pilni smalkas ironijas, vai asi vērsti pret politisko ideoloģiju. Laganovskis uzrunā mūsu kolektīvo atmiņu. Viņa darbi ir mīklas prātam, kas balstītas zinātnē, literatūrā, mākslā, atmiņās un asociācijās…


„Vēsture ir ļoti komplicēta. Valsts vēsture ir tāda, kāda tā ir, un es esmu tās sastāvdaļa. Es gribot negribot visos tajos cīniņos esmu iekšā. Un ir divi vedi, kā izteikt savu viedokli.

Viens ir pie alus kausa kādu lamāt, otrs - piedalīties. Es kā mākslinieks uzskatu, ka mans pienākums piedalīties ir šādi - uz papīra vai audekla. Es neeju politikā, nerunāju kongresos un nedibinu partiju, bet daru šādu darbu. Uzzīmēju [...]”


ENG: Leonards Laganovskis “ELLIPSIS”


Since the 1980s of the 20th century, Leonards Laganovskis has cleverly manipulated with “soc-art” and conceptual art techniques in his works, creating semantically saturated multi-layered works of cultural space. Working in various fine art media - drawing, graphics, painting, photography and creating objects- Leonards Laganovskis uses text as the main tool in communication with the viewer. “Colour doesn’t matter in this case. The main thing is the text. Because what came first? In the beginning, was the word. And this principle remains.” For Laganovskis, the text is not a decorative element. For his works, the text modelling both the form and the content.


A realistic documentary of the era characterizes Leonards Laganovskis’ works, and they are ruthlessly topical - socially critical, full of subtle irony, or sharply directed against political ideology. Laganovskis appeals to our collective memory. His works are puzzles for the mind based on science, literature, art, memories and associations…


“History is very complicated. The country’s history is the way it is, and I’m an element of it. Whether I wish it or not, I’m part of all those struggles. And there are two ways of expressing your views. One is to express your disgust over a glass of beer, and the other is to participate. As an artist, I consider it my duty to take part in this way - on paper or canvas. I don’t take part in politics, speak at congresses or establish a party. Instead I do this kind of work. I drew [...]” - Leonards Laganovskis.


On the RLT evening, the gallery will be working until 21:00.

bottom of page