top of page

Galerija Rāmis

Satiksmes iela 3

18-21

LV: Galerijas izstāde “KUSTĪBA” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Izstādē “Kustība” apmeklētājiem būs iespēja izpētīt mērķtiecīgas virzības, pārmaiņu, attīstības, pārejas un mainības jēdzienu statiskās vizuālās mākslas formās - no grafikas un glezniecības līdz jauktām tehnikām un tehnoloģijām, apmeklētājiem būs iespēja iegūt dziļāku izpratni par izmaiņām, kuras notikt apkārtējā pasaulē un mūsos pašos. 


Šī izstāde ir iespēja izpētīt kustības pārveidojošo spēku un atklāt mākslu, ko var radīt, kustību izmantojot kā māksliniecisku mediju. Konceptuāli šī izstāde ir aicinājums pievērsties pārmaiņu jautājumam sevī - kā katru no mums ir mainījuši pēdējā gada notikumi un karš, kādas sekas ir atstājis ilgstošais izolācijas periods, kā, šajos apstākļos, mēs varam meklēt sevī ceļu no tumsas uz gaismu, no problēmām uz risinājumu un no ciešanām uz cilvēcību.


Māksla ļauj mums dalīties ar mūsu individuālajām perspektīvām un stāstiem, vienlaikus veicinot dialogu starp dažādām kultūrām un izcelsmi. Mākslai ir spēja savest kopā cilvēkus, palīdzot mums ieraudzīt savu dzīvi jaunā gaismā un novērtēt apkārtējo pasauli, tā mudina mūs izpētīt savas emocijas un atvērt prātu jaunām iespējām, tā palīdz mums kļūt radošākiem, dziļāk domāt un atrast prieku un jēgu mūsu dzīvē. 


Izstādē apskatāmi Madaras Gulbis, Elgas Grīnvaldes, Anitas Kalniņas, Ditas Lūses, Raimo Lielbrieža, Māra Upzara u.c. mākslinieku darbi.


Galerija RĀMIS reizi ceturksnī izsludina un organizē tematiskas grupu izstādes, kas iepazīstina kā ar laikmetīgās mākslas darbiem, kas veltīti dažādām tēmām. Tajās ir aicināti piedalīties profesionālie mākslinieki, iesniedzot tēmai atbilstošus mākslas darbus. Katras izstādes ietvaros skatītāji ir aicināti bezmaksas apmeklēt izstādi pavadošos pasākumus - diskusijas “Sarunas ar mākslinieku”, kurās var satikt autorus, uzdot jautājumus vai klausīties aizraujošas intervijas veida sarunas par mākslu nepiespiestā gaisotnē.


ENG: Group exhibition “Movement” [Exhibition Opening] [Meet the Artist]


In "Movement" visitors will have the opportunity to explore the concept of purposeful movement, change, development, transition and flux in static visual art forms - from printmaking and painting to mixed media and technology - and gain a deeper understanding of the changes taking place in the world around us and within ourselves. 


This exhibition is an opportunity to explore the transformative power of movement and to discover the art that can be created using movement as an artistic medium. Conceptually, this exhibition is an invitation to address the question of change within ourselves: how each of us has been changed by the events of the last year and the war, what the consequences of a long period of isolation have been, how, in these circumstances, we can search within ourselves for a path from darkness to light, from problems to solutions and from suffering to humanity.


Art allows us to share our individual perspectives and stories, while promoting dialogue between different cultures and backgrounds. Art has the power to bring people together, helping us to see our lives in a new light and to appreciate the world around us; it encourages us to explore our emotions and open our minds to new possibilities; it helps us to become more creative, to think more deeply and to find joy and meaning in our lives.

 

The exhibition features works by Madara Gulbis, Elga Grīnvaldes, Anita Kalniņa, Dita Lūse, Raimo Lielbriezs, Maris Upzars and others.


RĀMIS Gallery announces and organises thematic group exhibitions on a quarterly basis, presenting contemporary artworks dedicated to various themes. Professional artists are invited to participate by submitting artworks corresponding to the theme. For each exhibition, the public is invited to attend the accompanying events - "Conversations with the artist" - free of charge, where they can meet the artists, ask questions or listen to fascinating interview-style conversations about art in a relaxed atmosphere.


Till 21:00.

bottom of page