top of page

Skolas iela 18

Skolas iela 18

18-22

LV: Marta Viktorija Agruma, Kintija Avena, Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Dzelde Mierkalne, Alise Putniņa, Agate Tūna – POST diplomdarbu izstāde "Brasā, uz muguras un tauriņstilā" [Tikšanās ar mākslinieku]


Maģistra programmas POST diplomdarbu izstādē “Brasā, uz muguras un tauriņstilā” skatāmi programmas mākslinieku kolektīva darbi. Šajā izstādē iespējams iepazīt Annas Malickas, Alises Putniņas, Krišjāņa Elvika, Dzeldes Mierkalnes, Madaras Gruntmanes-Dujanas, Kintijas Avenas, Martas Viktorijas Agrumas un Agates Tūnas daudzveidīgās mākslinieciskās prakses, aicinot skatītājus iedvesmojošā ceļojumā, izaicinot dažādu mediju un tehniku robežas.


"Brasā, uz muguras un tauriņstilā" piedāvā aizraujošu un pārdomas izvilinošu pieredzi, kas iedziļinās cilvēka esības, emociju un sociālo konstruktu sarežģītajos līkločos. Katrs mākslinieks, strādājot ar savu unikālo mediju, pēta plašu tēmu loku - iztēles telpas būvēšana, traumas un cilvēciskā saikni, kvīru identitāti un iekļaušanos, dzīves un mirstības trauslo dabu, mīklaino pēcnāves eksistenci, cilvēku un ārpus cilvēku mijiedarbību, personīgos ceļojumus un pieredzes atcelšanu, kā arī tehnoloģiju klātbūtni mūsu dzīvē.


POST ir starpdisciplināra maģistra specializācija, kas balstīta uz mākslas idejām kontekstā Latvijas Mākslas akadēmijā. Programmas mērķis ir pētīt, kā iespējams studēt mākslu mūsdienās, vienlaikus atrodoties Austrumeiropā un Ziemeļeiropā - reģionā ar atšķirīgām robežām, ko raksturo mainīga vide un bagāta pieredze, ņemot vērā globālo ideoloģiju pastiprinātu izmantošanu un sabrukumu, programma darbojas unikālā kontekstā. Plašāku informāciju skatīt šeit: https://www.lma.lv/en/studies/nozares/post


29. jūnijs ir izstādes pēdējā diena.


ENG: Marta Viktorija Agruma, Kintija Avena, Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Dzelde Mierkalne, Alise Putniņa, Agate Tūna – MA POST degree show exhibition "Breaststroke, Backstroke and Butterfly" [Meet the Artist]


MA POST degree show exhibition "Breaststroke, Backstroke and Butterfly" features new works by the collective of talented artists from the program. This exhibition showcases the diverse artistic practices of Anna Malicka, Alise Putnina, Krišjānis Elviks, Dzelde Mierkalne, Madara Gruntmane-Dujana, Kintija Avena, Marta Viktorija Agruma, and Agate Tūna, invites viewers on an inspiring journey that transcends the boundaries of medium and technique.


"Breaststroke, Backstroke and Butterfly" offers an immersive and thought-provoking experience that delves into the intricate aspects of human existence, emotions, and societal constructs. The participating artists, each working in their unique mediums, explore a wide range of themes, including the construction of imaginary spaces, trauma and human connection, queer identity and inclusion, the delicate nature of life and mortality, the enigmatic realm of existence beyond death, human-non-human interaction, personal journeys and shedding baggage, and the presence of technology in our lives.


POST is an interdisciplinary master’s specialization which is based on ideas of art in context at the Art Academy of Latvia. The program seeks to explore and examine how it is possible to study art today, while being simultaneously in Eastern Europe and Northern Europe, a region with different borders characterised by a changing environment and a rich experience regarding the forced use and collapse of global ideologies. Taking into account the cultural, historical and geopolitical contexts and the artistic processes attached to them, the program is located in an environment of unique experiences. For more information, please see here: https://www.lma.lv/en/studies/nozares/post


29 June is the last day of the exhibition.

bottom of page