top of page

ISSP School

Elizabetes iela 87

18-22

LV: Katrīna Ozoliņa, Marika Parhimuka, Evelīna Zvirbule, Aija Ezerlīce, Janta Jasjukeviča, Kalvis Ābeļkalns un Agita Caune "Tulkojums netika atrasts" [Tikšanās ar mākslinieku] [Izstādes atklāšana]


 Izstādē “Tulkojums netika atrasts” sevi piesaka septiņi jaunie fotogrāfi, ISSP Skolas divu gadu izglītības programmas “Attīstot fotogrāfijas valodu” 2023. gada absolventi – Katrīna Ozoliņa, Marika Parhimuka, Evelīna Zvirbule, Aija Ezerlīce, Janta Jasjukeviča, Kalvis Ābeļkalns un Agita Caune. Izstādes veidošanas mentors – Aleksejs Beļeckis. Izstādes atklāšana – 29. jūnijā plkst. 18.00 Elizabetes ielā 87 (bijušajās veikala "Bergs" telpās). Apgūt valodu ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, ko cilvēks savas dzīves laikā veic. Neskatoties uz to, ka verbālā valoda ir cilvēces vispārpieņemtais veids, kā kodēt apkārtejo pasauli un šo informāciju saņemt un nodot, ikdienā cilvēks daudz vairāk pielieto neverbālās komunikācijas veidus. Ķermeņa valoda, sejas izteiksme, žesti, skatiens, pieskāriens un cilvēka radīti artefakti ir tikai daži no daudz abstraktākās neverbālās saziņas veidiem, kurus mēs dabiski izmantojam brīžos, kad ar runātiem vai rakstītiem vārdiem nepietiek. Kā jebkuru citu valodu, arī precīzu izteiksmi attēla, simbola, skaņas vai kustības formā ir nepieciešams mācītes un pilnveidot, un to mēs darām bieži vien jau pieaugušā vecumā.


Izstādes “Tulkojums netika atrasts” autori šo valodu caur fotogrāfijas mediju attīstīja ISSP Skolas divu gadu programmā pieredzējušu artefaktu valodas pratēju (lasīt – pasniedzēju un mentoru) vadībā. Izstādes nosaukums ir refleksija par autoru mēģinājumiem tulkot neverbālā valodā to, ko ne vienmēr iespējams ietērpt vārdos. Savos darbos jaunie autori izmanto skaņu, tausti, ķermeņi, kustību, krāsu, attēlu, žestus, acu skatienus un ārējo izskatu, lai ar fotogrāfijas medija palīdzību fiksētu savas un savu līdzcilvēku emocijas, jūtas, pārdzīvojumus, idejas, novērojumus, atmiņas. Vēlme apgūt un komunicēt neverbāli norāda uz vēlmi novirzīties no prāta un racionalizēšanas un tuvoties emocijām, to leģitimizēšanai un vispārīgai nepieciešamībai pasauli tvert arī caur sirdi. Cik precīzi ir šie tulkojumi un vai tie tomēr tika atrasti izstādē, var spriest gan paši autori, gan izstādes apmeklētāji, veidojot ieinteresētu un iejūtīgu sarunu caur fotogrāfiju. 


* Tikšanās ar izstādes autoriem un stāstījums par izstādē iekļautajiem darbiem plkst. 19.00


ENG: Katrīna Ozoliņa, Marika Parhimuka, Evelīna Zvirbule, Aija Ezerlīce, Janta Jasjukeviča, Kalvis Ābeļkalns and Agita Caune “Translation was not found” [Meet the Artist] [Exhibition Opening]


Seven graduates of the ISSP School's two-year educational programme "Developing the Language of Photography" 2023 – Katrīna Ozoliņa, Marika Parhimuka, Evelīna Zvirbule, Aija Ezerlīce, Janta Jasjukeviča, Kalvis Ābeļkalns and Agita Caune – make their debut as photographers in their graduation exhibition “Translation was not found”. The opening of the exhibition will take place on 29 June at 6 PM at Elizabetes iela 87. Learning a language is one of the most difficult tasks a person undertakes in their lifetime. Despite the fact that verbal language is the most common way for humanity to encode the world around us and to receive and transmit this information, in everyday life people more commonly use non-verbal forms of communication. Body language, facial expressions, gestures, gaze, touch and man-made artefacts are just some of the more abstract forms of non-verbal communication that we naturally use when spoken or written words are not enough. Like any other language, precise expression in the form of a picture, symbol, sound or movement needs to be learnt and refined, and often already in adulthood.


The authors of the exhibition "Translation was not found" developed this language through the medium of photography in a two-year programme at the ISSP School, under the guidance of experienced artefact language practitioners (read: teachers and mentors). The title of the exhibition is a reflection on the artists' attempts to translate into non-verbal language what cannot always be put into words. In their work, the young authors use sound, touch, bodies, movement, colour, image, gestures, gaze, and appearance to record emotions, feelings, experiences, ideas, observations, and memories. The desire to learn and communicate non-verbally indicates a desire to move away from the mind and rationalisation and to move towards emotions, their legitimisation and the general need to capture the world also through the heart. How accurate these translations are, and whether they were ever found, can be judged both by the artists themselves and by the visitors to the exhibition in a curious and empathetic conversation through photography.


* Meeting with the authors and a talk about the works included in the exhibition at 19.00

bottom of page