top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Barbara Ābeltiņa “Neuzvaramā vasara”. [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


No 2023. gada 2 jūnija līdz 30 jūnijam galerijas “Bazar’t” telpās t/c “Mols” otrajā stāvā būs skatāma mākslinieces Barbaras Ābeltiņas personālizstāde “Neuzvaramā vasara”. Māksliniece savus skatītājus uzrunās ar 12 brīnišķīgām gleznām, kas tapušas pēdējo trīs gadu laikā.


Barbaras Ābeltiņa gleznu izstādi "Neuzvaramā vasara" veido pēdējo gadu laikā tapušie darbi. Mākslinieces gleznas reprezentē pārliecību, ka mūsu laikmeta mākslai nav mākslīgā veidā sevī jāietver kāda ideja, lai atbilstu esošajam uzskatam, ka „mākslai ir jābūt ar jēgu”. Mākslas darbs var pildīt arī tikai savu pamatfunkciju – būt tīrs estētiskais baudījums bez zemtekstiem. Eļļas tehnikā gleznotie portreti ļauj skatītājam pašam izjust personīgo pārdzīvojumu un subjektīvās izjūtas.


Kā atzīst izstādes kuratore Inese Drone, Barbaras gleznas ir tīras, gaisīgas un izstaro nenotveramu pārcilvēcisku tēlu vizuālo estētiku. Faktisi, tas kā glezno Barbara Ābeltiņa ir retums gan Latvijā, gan kopējajā glezniecības griezumā. Mūsdienas mākslinieki jau vairs neizvēlas gleznot akadēmiski pareizas portretiskās un figurālas aprises. Ābeltiņas gleznas ir akadēmiski, estētiski un ārkartīgi precīzi veidotas, kuras pilnīgi noteikti neatstāj vienaldzīgu. Gleznieciskās kvalitātes, stāsts un aizraujoša dinamika ir jūtama katrā mākslinieces darbā. Savas gleznas Barabara glezno intuitīvi, ļaujoties priekšnojautai un sajūtām par to, kā vēlas realizēt katru no sevis veidotajiem gleznu tēliem.


Māksliniece dzimusi Rīgā, kur 2017. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, iegūstot maģistra grādu. Barbaras Ābeltiņas gleznas atrodas privātkolekcijās Latvijā, Krievijā, Vācijā, Anglijā, ASV un citviet. Māksliniece kopš 2016. gada piedalās grupas izstādēs un mākslas mesēs Latvijā, Eiropā un ASV. Barbaras Ābeltiņas personālizstāde “Neuzvaramā vasara” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma no 2 jūnija līdz 30. jūnijam katru dienu no plkst. 12.00 - 19.00.


ENG: Barbara Abeltina "Invincible Summer" [Curator’s Tour on demand]


From June 2 to June 30, 2023 in the premises of the "Bazar't" gallery on the second floor of t/c "Mols" the personal exhibition of artist Barbara Abeltinas "Invincible summer" will be on display. The artist will address her audience with 12 wonderful paintings created in the last three years.

Barbara Abeltinas painting of exhibition "Invincible summer" consists of works created in recent years. The artist's paintings represent the belief that the art of our time does not have to contain an idea in an artificial way in order to conform to the existing opinion that "art must have meaning". A work of art can also ful - fill only its basic function - to be a pure aesthetic pleasure without subtexts. The portraits painted in the oil technique allow the viewer to experience personal experiences and subjective feelings.


As the curator of the exhibition, Inese Drone, admits, Barbara's paintings are clean, airy and radiate the elusive visual aesthetics of superhuman characters. In fact, the way Barbara Abeltina paints is rare both in Latvia and in the general field of painting. Contemporary artists no longer choose to paint academically correct portrait and figurative outlines. Abeltina's paintings are academically, aesthetically and extremely precisely created, which definitely do not leave anyone indifferent. The painterly quality, story and exciting dynamics are felt in every work of the artist. Barabara paints her paintings intuitively, giving in to her premonitions and feelings about how she wants to realize each of the images she creates.


The artist was born in Riga, where she graduated from the painting department of the Latvian Academy of Arts in 2017 with a master's degree. The paintings of Barbara Abeltina are in private collections in Latvia, Russia, Germany, England, USA and elsewhere. The artist has been participating in group exhibitions and art fairs in Latvia, Europe and in the USA since 2016. Solo exhibition by Barbara Abeltina "Invincible summer" will be on display at the "Bazar't" art gallery, on the 2nd floor of the "Mols" mall, Krasta Street 46, Riga, from June 2 to June 30, every day from 12.00 - 19.00.

bottom of page