top of page

18-22

LOOK

Ģertrūdes iela 62A

LV: Miķelis Fišers "DEĢENERATĪVĀ DISTOPIJA. DAMBRIEŽA CILTS" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Vēstures lappusēs rodami stāsti par primitīvām mednieku-vācēju ciltīm, kas veidojušas kargo kultus*. Balstoties senos informācijas fragmentos par Zemes floru un faunu, kā arī Vecajo leģendās, kas nodotas no paaudzes uz paaudzi mutvārdos, iespējams izzīmēt šo distopisko ainavu. Tā laika gaitā tranformējusies, tomēr arvien vēstī par mistisku un varenu dzīvnieku – Dambriedi, kuru vietējās ciltis pielūdz un uzskata par savu aizstāvi pret milzu insektiem-mutantiem. Saglabājušies artefakti – attēlu un skulptūru fragmenti, veido mākslinieka Miķeļa Fišera izstādi un atdzīvina Vecajo teiksmas. Reiz Dambrieža cilts apmetņu tuvumā izstādītie totēmi, kas cildina šo mītisko dzīvnieku, iemiesojas mākslas darbos, kuriem ir arī pavisam praktiska nozīme. Tie simbolizē auglību, dzīvības spēku un labticību. 


Būtiski elementi kulta ietvarā ir dzīvnieka dzimumlocekļa tēlam, kā arī tā dabiskajiem izdalījumiem, tostarp ausu vaskam, kam piedēvētas maģiskas īpašības. Dambrieža mēroga modeļi un to pamatā esošie rasējumi, kas radušies cilšu kargo kulta rezultātā, līdzās kokgriezumiem un eļļas gleznām izstādes ietvarā veido teju muzejisku ekspozīciju. Tajā iespējams izsekot mītiskā cilšu aizstāvja pielūgsmes stāstam un saskatīt paralēles ar mūsdienām. 


*Kargo kults ir reliģiskā kustība, kas radās dažās Melanezijas salās, piemēram, Papua Jaungvinejā un Salamā, un attīstījās pēc Otrā pasaules kara, kad Amerikas Savienoto Valstu armija pameta dažas no šīm salām. Kargo kulta sekotāji tic, ka, ja tie veidos rituālus un vēlēsies ar pilnu pārliecību, amerikāņu karavīri atgriezīsies uz salas un piegādās bagātības un citus resursus.


Miķelis Fišers (1970) ir mākslinieks un scenogrāfs. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. Darbojas kā grafikas, tā instalāciju tehnikā. Izstādēs piedalās kopš 1993. gada. Līdz šim lielākā Fišera personālizstāde – “Lielviela” 2012. gadā bijusi skatāma LNMM izstāžu zālē “Arsenāls”. 2015. gadā saņēmis Purvīša balvu par izstādi “Netaisnība” P. Stradiņa vēstures muzejā. 2017. gadā pārstāvējis Latviju 57. Venēcijas mākslas biennālē, veidojot nacionālo paviljonu ar nosaukumu “Kas slikts var notikt”. Veidojis scenogrāfijas lielākajos Latvijas teātros un saņēmis vairākas Spēlmaņu nakts balvas nominācijas.


ENG: Miķelis Fišers "DEĢENERATĪVĀ DISTOPIJA. DAMBRIEŽA CILTS" [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Tour with Curator on demand]


The pages of history tell of primitive hunter-gatherer tribes that formed Kargo cults*. Based on ancient fragments of information about the flora and fauna of the Earth, as well as on the legends of the Elders passed down from generation to generation by word of mouth, it is possible to map out this dystopian landscape. It has been transformed over time, but it still tells the story of a mystical and powerful animal, Dambriedi, who is worshipped by the local tribes and considered their protector against giant insect mutants. Preserved artefacts - fragments of images and sculptures - make up the exhibition by artist Miķelis Fišers and bring to life the Old Ones' tales. The totems once displayed near the settlements of the Dambriež tribe, which glorify this mythical animal, are embodied in works of art that also have a very practical meaning. They symbolise fertility, life force and good faith. 


The image of the animal's male organ, as well as its natural secretions, including ear wax, which have been attributed magical properties, are essential elements in the cult framework. The scale models of the fallow deer and the underlying drawings, which are the result of the tribal Kargo cult, form an almost museum-like display alongside the carvings and oil paintings in the exhibition frame. It traces the story of the worship of the mythical tribal protector and draws parallels with the present day. 


* The Kargo cult is a religious movement that originated in some Melanesian islands, such as Papua New Guinea and Salam, and developed after the Second World War, when the United States army abandoned some of these islands. Followers of the Kargo cult believe that if they form rituals and wish with full conviction, American soldiers will return to the island and deliver wealth and other resources.


Miķelis Fišers (1970) is an artist and set designer. He graduated from the Latvian Academy of Art, Department of Painting. He works both in printmaking and installation. He has been exhibiting since 1993. His largest solo exhibition to date, "Lielviela", was held in 2012 at the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art. In 2015, he received the Purvītis Prize for the exhibition "Injustice" at the P. Stradiņš History Museum. In 2017, he represented Latvia at the 57th Venice Biennale, creating the national pavilion entitled "What Bad Things Can Happen". He has designed sets for major Latvian theatres and has received several nominations for the Spēlmaņu nakts award.

bottom of page