top of page

18-22

DOM

Ģertrūdes iela 115

LV: Olivers Ķīšs "Pleasure/ Anger" [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance]


Baudu var gūt no seksa. Baudu var gūt, padzeroties karstā dienā. Baudu var izjust arī kopā ar citām emocijām -- emocijām, kuras jau ilgi grauzušas iekšas kā izsalcis krancis. Kad dusmas ir tik lielas, ka gribas vemt. Kad riebjas. Kad vienmēr ir riebies. Kad dusmas ir tik lielas, ka negribas ēst. Tu izdilsti, līdz paliek tikai dusmas. Tu griez, sit, plēs. Tad dusmas tevi pamet un paliek tikai kauli.


Olivera Ķīša “Pleasure/Anger” reflektē par riebumu un dusmām identitātes meklējumu ceļā. Izstāde ir daļa no mazo izdevēju festivāla @sabrs_festival programmas.


Olivers beidzis bakalaura studijas Latvijas Mākslas akadēmijā Kustība. Attēls. Skaņa apakšnozarē un piedalījies izstādēs ar kolēģiem kā arī diplomdarbu “Izstādē” Kronvalda bulvārī 4 ar animācijas darbu “Viss, ko (es) atceros”. Šobrīd mākslinieks nodarbojas ar animāciju un glezniecību savā mazajā istabiņā.


Paralēli izstādei norisinās arī DOM storage sale - iespējas iegādāties dažādu DOM autoru mākslas darbus, izdevumus un apģērbus.


ENG: Olivers Ķīšs "Pleasure/ Anger" [Meet the Artist] [Performance]


Pleasure can be derived from sex. Pleasure can come from a drink on a hot day. Pleasure can also be experienced together with other emotions -- emotions that have long been gnawing at your insides like a hungry gnat. When the anger is so great that you want to throw up. When you’re disgusted. When you have always been disgusted. When the anger is so great that you don't want to eat. You wear it down to nothing but anger. You cut, hit, tear. Then the anger leaves you and only bones remain.


"Pleasure/Anger" by Oliver Ķīsis reflects on disgust and anger in the search for identity. Exhibition is a part of small press festival @sabrs_festival


Oliver graduated from the Latvian Art Academy program Movement. Image. Sound and participated in the exhibitions with colleagues as well as the Fifth diploma group exhibition in Kronvalda boulevard 4 with the animation work "Everything I remember". Currently, the artist is engaging in animation and painting in his small room.


Alongside the exhibition, there will also be a DOM storage sale - a chance to buy artworks, publications and clothing by various DOM artists.

bottom of page