top of page

18-21

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

LV: Pēteris Līdaka “Klucīšu kokteilis” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Aicinām uz vasaras sajūtu izbaudīšanu un sajušanu Pētera Līdaka izstādē “Klucīšu kokteilis”, kas norisināsies TC “Mols” 2. stāva esošajā Bazar't mākslas galerijā. Kur no 1. jūlija līdz jūlija beigām būs skatāma jaudīga, koša un ļoti gaidīta izstāde.


Izstāde “Klucīšu kokteilis” ir kopsavilkums vairāku gadu piedzīvojumam glezniecībā. Spēlējoties ar krāsām un dažādām formām mākslinieks rada abstraktas struktūru kompozīcijas, meklējot alternatīvās dimensijas un paralēlos visumus. Šāda spelēšanās un struktūru veidošana Pēteri ir aizrāvusi jau kopš bērnības, un šis process ļauj viņam nokļūt citā fantāziju realitātē. 


Krāsu un ģeometrisko formu struktūru kombinācijas ļauj veidot ainavas, kas ir pretrunā tradicionālajai izpratnei. Spēlējoties ar ģeometriskām formām, krāsām un līnijām makslinieks rada jaunas pasaules, kur dinamiskas krāsas auž sarežģītas kompozīcijas, kas izjauc robežas starp realitāti un iztēli. Šīs struktūras darbojas kā portāli, pārvedot mūs uz paralēliem Visumiem, kur realitāte ir mainīta un iespējas ir bezgalīgas.

Kā piemērs – mistiķi un garīgie praktiķi visā vēsturē ir izmantojuši krāsas un ģeometriskas formas, cenšoties piekļūt paralēliem Visumiem. Mandalas, vitrāžas un svētie ģeometriskie raksti ir izmantoti kā instrumenti meditācijai, enerģijas novirzīšanai un savienošanai ar augstākām sfērām. Šīs struktūras kalpo kā durvis uz paralēliem Visumiem, atklājot atziņas un slēptās zināšanas.


Aptverot gan krāsu, gan ģeometrisku formu struktūras, mākslinieks izmanto neierobežotu iespēju plašumu, aicinot mūs izpētīt neatklātas teritorijas un iztēloties pasaules ārpus mums pašiem.

Pēteris Līdaka pats sevi dēvē par sapņu inženieri un ceļotāju izplatījumā. Pabeidzis Rīgas Lietišķās Mākslas Koledžu, Latvijas Mākslas Akadēmiju un ieguvis maģistra grādu Centrālā Sentmārtina (Central Saint Martins) Londonas Mākslu universitātē. Maģistratūras laikā Pēteris izkopa savu aizraušanos ar abstrakto un ekspresīvo zīmējumu, dīvainu absurdu tēlu un aizraujošu paralēlo pasauļu konstruēšanu. Mākslinieka darbus raksturo spilgtas krāsas, tajos atklājas spraigas, sirreālas, negaidītas, metaforiskas un trausluma iezīmes dažādās disciplīnās – zīmējumā, glezniecībā un skulptūrā.


Pētera drabi atrodas privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Anglijā, Italijā, Šveicē, ASV un citviet, kā arī  Latvijas Valsts mākslas muzeja kolekcijā. Kopš 2001. gada Pēteris piedalās grupu un solo izstādēs kā arī starptautiskās mākslas mesēs.


Pētera Līdakas izstāde “Klucīšu kokteilis” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā, būs skatāma no 1. jūlija līdz 31. jūlijam katru dienu no plkst. 10.00 - 21.00.


ENG: Pēteris Līdaka "Cocktail of blocks" [Curator’s Tour on demand]


We invite you to enjoy and feel the feelings of summer at Pēteris Līdaks exhibition "Cocktail of blocks", which will take place in the Bazar't art gallery on the 2nd floor of TC "Mols". Where from July 1 to the end of July, a powerful, bright and highly anticipated exhibition will be on display.


The exhibition "Cocktail of blocks" is a summary of several years of adventure in painting. Playing with colors and different shapes, the artist creates abstract compositions of structures, searching for alternative dimensions and parallel universes. This kind of playing and building structures has fascinated Peter since childhood, and this process allows him to get into another fantasy reality.


Combinations of colors and structures of geometric shapes make it possible to create landscapes that defy traditional understanding. Playing with geometric shapes, colors and lines, the artist creates new worlds where dynamic colors weave complex compositions that blur the boundaries between reality and imagination. These structures act as portals, transporting us to parallel universes where reality is altered and the possibilities are endless.


As an example, mystics and spiritual practitioners throughout history have used colors and geometric shapes to access parallel universes. Mandalas, stained glass and sacred geometric patterns have been used as tools for meditation, channeling energy and connecting to the higher realms. These structures serve as doors to parallel universes, revealing insights and hidden knowledge. Embracing the structures of both color and geometric shapes, the artist taps into a limitless breadth of possibilities, inviting us to explore uncharted territory and imagine worlds beyond ourselves.


Pēteris Līdaka calls himself a dream engineer and a traveler in distribution. Graduated from Riga College of Applied Arts, Latvian Academy of Arts and obtained a master's degree from Central Saint Martins University of Arts, London. During his master's degree, Pēteris cultivated his passion for abstract and expressive drawing, strange absurd images and the construction of exciting parallel worlds. The artist's works are characterized by bright colors, they reveal intense, surreal, unexpected, metaphorical and fragility features in various disciplines - drawing, painting and sculpture.


Peter's works are in private collections in Latvia, Germany, England, Italy, Switzerland, USA and elsewhere, as well as in the collection of the Latvian State Art Museum. Since 2001, Pēteris has been participating in group and solo exhibitions as well as international art fairs.


The exhibition of Pēteras Līdakas "Klucīšu koktelis" in the art gallery "Bazar't", t/c "Mols", 2nd floor, Krasta iela 46, Riga, will be open from July 1 to July 31 every day from 10.00 - 21.00.

bottom of page