top of page

Galerija Rāmis/Marmelāde

Satiksmes iela 3

18-21

LV: Raimo Lielbrieds "NOSPIEDUMI"


“Izstādē skatāmi dažos izgājušajos gados tapuši darbi kas izgatavoti akācijas sveķu nospieduma tehnoloģijā. Šī tehnika saukta arī par gumijdruku no vācu valodas gummidruck, kā arī par dihromāta nospiedumu no angļu valodas dichromate print. Tā kā viens no tehnoloģijas komponentiem, līdz ar amonija dihromātu un dažādiem pigmentiem, ir gumiarabika (akācijas sveķi), tad esmu atļāvies ieviest šādu tehnoloģijas nosaukumu. Tas skaidrībai, jo gummidruck nav nekāda sakara ar gumiju.

Alternatīvo tehnoloģiju izmantošana, paralēli tam, ka tas ir satriecoši interesanti, dod iespēju tuvināt fotogrāfiskas izcelsmes attēlu grafikai. Tas tāpēc, ka tiek ievērots viens no grafikas darba pamatprincipiem, virzība matrica – oriģināls. Fotogrāfija tad iegūst jaunas, bieži neprognozējamas izskata nianses, tā attālinās no bezgalīgi tiražējama, perfekcijas nomocīta medija būtības.

Saturiski šīs izstādes darbus varētu nosaukt par ceļojumos un klejojumos ieraudzītajām un ar gaismas lamatiņās notvertajām gaismēnām, kontrastiem, faktūrām, laukumiem un citām mākslinieka apsēstību izraisošām vizuālām vielām. Ir labi un ērti justies neatkarīgam no pasūtījuma. Uzkrāt un tad vēlāk dabūt to visu no sevis nost, pārvietot uz papīra un parādīt skatītājam.” - saka mākslinieks Raimo Lielbriedis.

Par autoru:

Autodidakts. Fotogrāfiju izgatavotājs. Ambrotipists. Pedagogs Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolā. Caurumkastu izgatavotājs. Fotogrāfijas alķīmiķis.

Mani darbi nav fotomāksla. Manos darbos nav apslēptu, izmežģītu ideju. Tur nav pārcilvēcisku refleksiju, klātneesamības sajūtas, objekta atsvešinātības, un citu dīvainu lietu. Mani darbi vispirms ir fotogrāfijas, tad grūti klasificējami oriģināli, kuru izskats visbiežāk ir svarīgāks par saturu.


ENG: Raimo Lielbrieds "NOSPIEDUMI"


"The exhibition features works made in the past few years using the acacia resin impression technology. This technique is also known as gum printing, from the German gummidruck, and dichromate printing, from the English dichromate print. Since one of the components of the technology, along with ammonium dichromate and various pigments, is gum arabic (acacia resin), I have taken the liberty of introducing this name for the technology. This is for clarity because gummidruck has nothing to do with rubber.


The use of alternative technologies, in addition to being incredibly interesting, makes it possible to produce an image of photographic origin closer to the graphic. This is because one of the basic principles of printmaking, the matrix-original movement, is respected. Photography then takes on new, often unpredictable, nuances of appearance, it moves away from the essence of an endlessly reproducible medium, plagued by perfection.


In terms of content, the works in this exhibition could be described as the luminosities, contrasts, textures, squares and other visual substances that the artist obsesses over, seen on his travels and wanderings, and captured by light traps. It is good and comfortable to feel independent from the commission. To accumulate and then later get it all off your chest, put it on paper and show it to the viewer." - says artist Raimo Lielbriedis.

About the author:


Autodidact. Author. Photographer. Teacher at the Janis Rozentals Art School. Punchboard maker. Alchemist of photography.


My work is not photographic art. There are no hidden, contrived ideas in my work. There are no superhuman reflections, no sense of presence, no alienation of the object, and other strange things. My works are first photographs, then hard-to-classify originals, whose appearance is more often than not more important than their content.

bottom of page