top of page

ART RC Gallery

TC "Rīga Plaza", Mūkusalas iela 71

18-21

LV:  Sergey Vinyarskiy [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Abstrahējoties no reālā pasaules skatījuma, Autors aicina uz kopīgu ārējās pasaules iekšējās refleksijas transformāciju no materiāliem objektiem uz abstraktiem tēliem un jēdzieniem. Lai redzētu pasauli caur mentāliem tēliem, nepieciešama aktīva iekšēja uztvere, pāreja no iztēles uz fantāziju.

  Prezentētās gleznas ir fragments no darba par “citādas” mentālās realitātes redzējumu, kas parādīts sirreālās, simboliskās kompozīcijās, kas saskaras ar pārlaicīgumu.

  Caur vienkāršām un sarežģītām telpiskām ģeometriskām formām, krāsu toņu spēlēm, līniju, plakņu un citu objektu kombinācijām tiek radītas holistiskas kompozīcijas, kas aicina pārdomāt Esamības nozīmi.

  Bezgalības mistērija un Noslēpums atklājas gleznu ciklā, kur izmantoti Mobiusa sloksnes modifikāciju kombinācijas. Mobiusa sloksnes simboliskā nozīme caur formas līkumiem un krāsu paletes mainīgumu attiecas uz nemirstīgās dvēseles metamorfozēm un kaislībām, tās saistību ar likteņa pavedienu, ko auž senās Moiras. Moiras grieķu mitoloģijā ir likteņa dievietes.

  Krāsa, kas parāda emociju. Krāsas tiek pētīta caur sinestēziju muzikālajā glezniecībā. Autors apvieno mūziku un glezniecību gleznu ciklā par minora tonalitātes Cis-Moll tēmu Bēthovena 14.sonātē “Mēness gaisma”.

  Uz audekliem esošajiem objektiem ir simbolisks nolūks un tie aicina skatītāju to izlasīt. Tie attiecas uz vēstures pavērsieniem, mītiem, Veco un Jauno Derību, 14. gadsimta Quinitas sarežģītās ikonogrāfijas tēmu: buru laiva, svari, dzīvības koks, eņģeļu spārni, likteņa pavediens.


ENG: Sergey Vinyarskiy [Curator’s Tour on demand]


Abstracting from the real view of the world, the Author invites to the joint transformation of the internal reflection of the external world from material objects to abstract images and concepts. Seeing the world through mental images requires active internal perception, a transition from imagination to fantasy.

  The presented paintings are a fragment of work on the vision of a “different” mental reality, revealed in surreal, symbolic compositions facing timelessness.

 Through simple and complex spatial geometric forms, play of shades of color, combinations of lines, planes and other objects, holistic compositions are created that call for reflection on the meaning of Existence.

 An appeal to the mystery-play and Mystery of Infinity is revealed in a cycle of paintings using combinations of modifications of the Mobius strip. The symbolic meaning of the Mobius strip through the bends of the form and the variability of the color palette refers to the metamorphoses and passions of the immortal soul, its connection with the thread of fate, which is woven by the ancient Moiras. Moiras in ancient Greek mythology.

 The influence of color, as a means of expression and a carrier of emotions, is explored through an appeal to synesthesia in musical painting. The author combines music and painting in a cycle of paintings on the theme of the minor key Cis-Moll for Beethoven’s Sonata No. 14 “Moonlight”.

   The objects present on the canvases have a symbolic intent and invite the viewer to read it. They refer to the milestones of history, myths, the Old and New Testaments, the theme of the complex iconography of the 14th century Quinitas: sailboat, scales, tree of life, wings of angels, thread of fate.

bottom of page