top of page

Galerija MuseumLV

Andreja Pumpura iela 2

18-21

LV: MuseumLV galerijas kolekcijas izstāde "Drīz pavasaris?" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Performance]


Kur: Galerijā MuseumLV kultūras centrā Grata JJ 


Kad: 29.02. plkst 18:00 - 20:00


Performance "Dzīvais intelekts VS AI. Domu dzeja un AI reālās iespējas". 


Starp bilingvālās lasīšanas dalībniekiem:


Miļena Makarova - dzejniece, tulkotāja, dzejas krājuma «Jaunā mitoloģija» autore. Latviešu dzejas mūsdienu klasiķes Amandas Aizpurietes dzejoļi Milēnas Makarovas tulkojumā.


Rita Troškina - žurnāliste, projekta «Zaļā lampa» vadītāja, dzejniece, dzejas krājuma «Luno Momento» autore. 


Performance – pētniecība.


Dzīvais intelekts VS AI. Domu dzeja un AI reālās iespējas. Vakara gaitā uzveduma dalībnieki mākslīgajam intelektam lasīs mūsdienu latviešu autoru dzejoļus. AI, savukārt, pārtulko dzīvo balsi tekstā un uz lielā ekrāna izveido attēlu, pamatojoties uz šī teksta interpretāciju, un pēc tam stāsta savu versiju.

Kā daļu no aktuālās izstādes “Drīz pavasaris?”, kuru iecerējām kā klasiskās mākslas radošu ideju koncentrātu, notiks performances pētījums - “Dzīvais intelekts VS AI. Domu dzeja un AI reālās iespējas”. Esošā izstāde iepazīstina ar MuseumLV galerijas kolekciju - slavenu latviešu mākslinieku darbiem, kuru personālizstādes galerijā tika rīkotas 7 gadus.


 Laikā no februāra līdz martam MuseumLV galerijā notiek:

 

1. meistarklases eļļas glezniecībā, akvarelī, pasteļzīmēšanā, portreta zīmēšanā;

 

2. Leonīda Filatova lugas “Par Fedotu Strēlnieku, drosmīgu biedru” teātra lasījums ar Rīgas Čehova teātra aktieru piedalīšanos - Jevgeņijs Čerkess, Anatolijs Fečins un Tatjana Lukašenkova;

 

3. Grāmatu prezentācijas;

 

4. Radošais eksperiments – kora performance "Kas es esmu?" kuras laikā pirmo reizi tiks atskaņota dziesma "Who am I" kora apdarē, lai skartu jautājumu par atsvešinātības tēmu mūsdienās, ko izraisījušas gan ārpolitikas, gan cilvēka individuālās problēmas šīs jaunās dekādes laikā. Daži no performances dalībniekiem ir no Mārupes novada jauktā kora MASKA, kuri izcīnīja uzvaru starptautiskā kormūzikas festivāla “City of Derry International Choir Festival” Ziemeļīrijā starptautiskajā koru konkursā;

 

5. Pašu radošais izgudrojums - performance - izpēte.

"Performance "Dzīvais intelekts VS AI. Domu dzeja un AI reālās iespējas"".


Ieeja bez maksas


ENG: MuseumLV gallery collection exhibition "Spring soon?" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] [Performance] 


Dear MuseumLV gallery friends and colleagues! 


On February 29, a performance - research will be held at the MuseumLV gallery of the Cultural Center Grata.


Performance - Research.


“Living intellect VS AI. Poetry of thought and the real possibilities of AI”


During the evening, performance participants read poems by contemporary Latvian authors to artificial intelligence to translate a living voice into text and create a picture on the big screen based on the interpretation of this text, and then tells its own version.


Among bilingual reading participants:


Milena Makarova - poet, translator, author of the poetry collection "New Mythology". The poems of Amandas Aizpurietes, a modern classic of Latvian poetry, translated by Milena Makarova.


Rita Troškina - journalist, manager of the "Green Lamp" project, poet, author of the poetry collection "Luno Momento".

 

As part of the current exhibition "Spring Soon?", which we conceived as a concentrate of creative ideas of classical art, a performance study will take place - "Living Intellect VS AI. Thought poetry and the real possibilities of AI". The current exhibition introduces the collection of the gallery MuseumLV - the works of famous Latvian artists whose personal exhibitions were held in the gallery for 7 years.

 

During February and March, at the gallery MuseumLV the following events are taking place:

 

1. Master classes in oil painting, watercolor, pastel drawing, portrait drawing; 

2. Theater reading of Leonid Filatov's play "About Fedot the Archer, a brave fellow" with the participation of the actors of the Riga Chekhov Theater - Jevgeņijs Čerkess, Anatolijs Fečins un Tatjana Lukašenkova; 

3. Book presentations; 

4. Creative experiment – ​​choir performance "Who am I?" during which the chorus will be perform for the first time song “Who am I?” to address the issue of alienation today, caused by both foreign policy and individual human problems in this new decade. Some of the participants in the performance are from Mārupe county mixed choir MASKA, who won the "City of Derry International Choir Festival" international choir competition in Northern Ireland; 

5. Self-creative invention - performance - research.

"Performance "Living intelligence VS AI. Thought poetry and the real possibilities of AI"".


Free entry

bottom of page