top of page

Tallinas Kvartāla "Projektu māja"

18-22

LV: Velta Emīlija Platupe, Arta Skuja, Zane Shumeiko "Instalācijas naktsputniem" [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Mākslinieču Artas Skujas, Veltas Emīlijas Platupes un Zanes Shumeiko izstādi “Instalācijas naktsputniem/ Unveiling for Nightbirds” veido darbu sērijas “Dvēseles kustības”, “Bērnības stāsti” un “Do Touch The Angels”. Izstādē apvienotas grafikas, gleznas, skulptūras, tekstilinstalācijas un stāsti.

Artas Skujas grafikas sērija "Dvēseles kustības" ir svētceļnieces piezīmes daudzu gadu garumā. Dzīve turpinās un ik pa laikam top arī kāda jauna miniatūrkompozīcija. Jauna, bet par to pašu - kontemplatīvu gaismas laušanos un viļņošanos. Par ezeriņa, gaisa burbuļa, koka un dvēseles ritmiskām vibrācijām. Par ieklausīšanos ar sirds ausi.

Zanes  Shumeiko tekstildarbu sērija ir veltīta bērnības stāstiem un iekšējam bērnam. Zane pēta brīvgaitas mašīnizšuvuma multisensoriālos aspektus. Darbi radīti, sekojot intuitīvās mākslas metodei un balstoties uz autoetnogrāfisku  personīgā pārdzīvojuma pētījumu caur vizuāliem izteiksmes līdzekļiem, par prototipu izvēloties senas ģimenes fotogrāfijas un izbalējušas atmiņas. Dažādi materiāli un jaukta tehnika ir apzināts solis uz pašisziņu: redzot, sataustot, sadzirdot, sasmaržojot, sajūtot un tādējādi piedzīvojot atmiņu un sajūtu spēli gan darbu tapšanas procesā, gan ilgi pēc tā. 

Veltas Emīlijas Platupes projekts “Do Touch The Angels” sākās kā radošs negadījums onkoloģijas nodaļā. Bērnu personības ir pārveidotas par alķīmiskiem eņģeļiem, kuru vārdi un spēki atrasti  Eiropas okultās tradīcijas mantojumā. Ikviens no slimnīcas zīmēšanā iesaistītajiem slepeni cer uz brīnumu. Skices tiek pārstrādātas lielformāta sirreālos akvareļos, kurus pavada īsas reminiscences par eņģeļu dabu. Projekta mērķis ir piedalīties diskusijā par cilvēka cieņas saglabāšanu ārstēšanās procesā tajās veselības aprūpes jomās, par kurām ilgi esam ievērojuši klusumu. Onkopacienti un viņu ģimenes papildus fiziskām sāpēm izjūt arī psiholoģisku un emocionālu stigmu. Tāpat kā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, onkoloģijas pacientus reti satiekam sabiedrībā - vājās imunitātes, taču arī uzmācīgo skatienu dēļ. Vai nāve talanta plaukumā ir tikai slimības raisīta? Vai arī emocionāla, saskaroties ar slimības realitāti “pieaugušo” slimnīcās? Ja mēra sabiedrības spēku pēc tās nevarīgajiem locekļiem, ir grūti būt vēl trauslākam un nepieciešamākam par bērnu onkonodaļā. ENG: Velta Emīlija Platupe, Arta Skuja, Zane Shumeiko “Unveiling for Nightbirds" [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand]


"Installations for Nightbirds/ Unveiling for Nightbirds", an exhibition by artists Arta Skuja, Velta Emilija Platupe and Zane Shumeiko consists of series "Movements of a Soul", "Childhood Stories" and "Do Touch the Angels". The exhibition combines graphics, paintings, sculptures, textile installations and stories.

Arta Skuja's "Movements of a Soul" is a pilgrim's diary created during several years. New miniature compositions are created as life goes on. Their theme stays tantamount: black and white contemplative alterations and undulations of light.

Zane Shumeiko's textile work is dedicated to childhood stories and her inner child. Zane explores the multi-sensory aspects of free-motion machine embroidery. The works are created following the method of intuitive art and based on autoethnographic study of personal experience through visual means of expression, choosing old family photos and faded memories as prototypes. Different materials and mixed techniques are a conscious step towards self-awareness: seeing, touching, hearing, smelling, feeling and thus experiencing the play of memories and feelings.

Velta Emilija Platupe's "Do Touch the Angels" started as a creative accident in the oncology department. Children's personalities are transformed into alchemical angels found in the heritage of the European occult tradition. The sketches are reworked into large-scale surreal watercolors, accompanied by brief reminiscences of their angelic nature. The goal of the project is to participate in the discussion about preserving human dignity in health care. We have long observed silence about this taboo subject. In addition to physical pain cancer patients and their families experience psychological and emotional stigma. Oncology patients are rarely seen in society, partly due to their weak immunity, but also avoiding invasive stares. If we measure the strength of society by its most fragile members, it is hard to be more powerless and more loved than a child in the oncology ward.

bottom of page