top of page

M/Gallery

18-22

LV: Emma Sofia ''Trauma, kā jau trauma'’ [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Izstāde “Trauma, kā jau trauma” veltīta mentālās veselības izzināšanas procesam. Marīnas motīvā gleznotās ainavas autorei ir dabas terapija, ar kuras nolūku viņa pievēršas atmiņai un tās funkcijai. Jūras vai ūdens klātbūtne kļūst par efektīvu veidu mentālās veselības uzlabošanai, tādēļ tieši jūras motīvs figurē šajā darbu sērijā. “Būt pie jūras nozīmē būt mierā”.


Atmiņa ir psihisks process, kura ietvaros cilvēki var iegaumēt, reproducēt un aizmirst pieredzes, domas, tēlus. Lietu uztvere, sarunas valoda, uzmanības noturēšana, domas un atmiņas ir problēmrisināšanas sistēmas kopums, bez kuras nav iespējams uztvert ienākošo informāciju. Šie būtiskie procesi un spējas mums ik dienu sūta signālus, sniedzot iespēju rezonēt mūsdienu sabiedrībā kā indivīdiem. Mēs dzīvojam interesantā un sarežģītā laikā, kur ikdienas rutīna, “ātra” dzīvošana un globālie notikumi izraisa lielu stresu. Pēcsekas ir tādas, ka pēdējos gados ir krasi pieaudzis to personu skaits, kurām ir diagnosticēti kognitīvie traucējumi, kas liek aizdomāties par šīs tēmas aktualitāti. Atmiņa un tās funkcionalitāte ir šīs izstādes vadmotīvs. Izstādē tiek runāts par traumatiskām dzīves pieredzēm, kas nereti liek aizmirst notikušo, vienlaikus sagrozot atmiņas, kas skaidrojams ar mūsu katra vēlmi sevi pasargāt, līdzīgi kā izdzīvošanas pamatinstinkti.ENG: Emma Sofia ''Trauma, as trauma'' [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Tour with Curator on demand]


The exhibition ‘’Trauma, as Trauma’’ is dedicated to the process of exploring mental health. The landscapes painted in the motif of Marina serve as a natural therapy for the artist, with the intention of focusing on memory and its function. The presence of the sea or water becomes an effective way to improve mental health, which is why the motif of the sea features in this series of works. ‘’To be by the sea is to be at peace.’’


Memory is a psychic process in which people can remember, reproduce, and forget experiences, thoughts, and images. The perception of things, the language of conversation, the holding of attention, thoughts, and memories are a set of problem-solving systems without which it is impossible to perceive incoming information. These essential processes and capacities send us signals every day, enabling us to resonate as individuals in today's society. We live in interesting and complex times where daily routines, 'fast' living, and global events cause great stress. As a consequence, the number of people diagnosed with cognitive impairment has risen sharply in recent years, which makes us wonder about the relevance of this topic. Memory and its functionality are the leitmotif of this exhibition.The exhibition delves into the realm of traumatic life experiences, where memories are often obscured, and recollections are distorted. This can be explained by our desire to protect ourselves, akin to basic survival instincts.

bottom of page