top of page

Bazar’t

18-21

LV: Agnese Kurzemniece “Mākoņu skaitītājas” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Gleznotāja Agnese Kurzemniece un mākslas galerija Bazar’t aicina uz izstādi “Mākoņu skaitītājas”, kas no 1. līdz 31. augustam apskatāma galerijas telpās iepirkšanās centra “Mols” 2. stāvā. 

Izstāde “Mākoņu skaitītājas” aptver daļu no Agneses Kurzemnieces svaigākā veikuma, — apmēram 20 gleznas, kas radītas šajā gadā, atklājot stilistiskas izmaiņas mākslinieces rokrakstā, taču turpinot viņas darbos iecienītās tēmas, kuru centrā ir sievietes tēls un viņas attiecības ar pasauli. Izstādes gleznu kolekcijā var saskatīt trīs saistītas tematiskas līnijas, kas kopā veido vienotu un izteiksmīgu vēstījumu. 

Mākslinieces iepriekšējo radošo periodu izstādē pārstāv tikai divas gleznas, no kurām 2020. gadā gleznotā “Mākoņu skaitītāja” ir kalpojusi par iedvesmu arī šīs izstādes nosaukumam. Agneses jaunās gleznas raksturo vairāk nobriedis, skarbāks rokraksts, — ierobežotāka krāsu palete, taču toņi kļuvuši niansētāki; kontrastaini krāsu laukumi ar izteiktākām gaismēnām un asākām kontūrām. Tomēr saturiski jaunās gleznas turpina iepriekšējās tēmas, dominē tie paši tēli, — deformētas sieviešu figūras ar gariem kakliem, jaušami atsevišķi formu paradoksi kompozīcijās, rotaļas ar sirreālām noskaņām un simboliskiem motīviem. Lai arī gleznu kompozīcijas kopumā šķiet minimālistiskas un statiskas, taču, iespējams, ka rūpīgs skatītājs ieraudzīs un sajutīs arī zināmu spriedzi un emocionālu piesātinājumu. 

Agneses Kurzemnieces gleznas, turpinot virzīt tradicionālo mākslas formu un paņēmienu robežas, tiecas uz laikmetīgu un unikālu skatījumu. Viņas darbi cenšas runāt par cilvēka pieredzes un emociju universālumu, aicinot izstādes apmeklētājus uzlūkot pasauli caur viņas, mākslinieces objektīvu, reizē ļaujot skatītājiem veidot savas interpretācijas par to, ko nozīmē būt sievietei, par viņas attiecībām ar sevi, citiem, mājām vai dabu.


Agnese Kurzemniece ir studējusi glezniecību Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (1984-1991). Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas absolvēšanas/pabeigšanas (1998) ieguvusi maģistra grādu grafiskajā mākslā, absolvējot Gunāra Kroļļa oforta meistardarbnīcu. Vēlāk papildinājusi zināšanas un iemaņas Henrika Bēga netoksiskās dobspiedes darbnīcā Spānijā (2012). Ikdienā vairāk kā 30 gadus darbojas grafiskā dizaina jomā, strādājot gan reklāmas aģentūrās, gan privāti. 

Pirms trim gadiem aktīvi pievērsusies akrila glezniecībai, gleznās turpinot un tālāk attīstot savos grafikas mākslas darbos iesāktās tēmas, kuru centrā ir sieviete un viņas pasaule. Ar saviem grafikas un glezniecības darbiem Agnese ir piedalījusies daudzās vietējā un starptautiskā mēroga izstādēs. Viņai bijušas vairākas personālizstādes, darbi ir iekļauti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra, Ventspils muzeja un Ogres Mākslas un vēstures muzeja kolekcijās, kā arī nonākuši privātkolekcijās daudzviet pasaulē. Agnese ir La¬¬tvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Grafikas kameras biedre.


Agneses Kurzemnieces izstāde “Mākoņu skaitītājas” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2. stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā, būs skatāma no 1. līdz 31. augustam katru dienu no plkst. 12.00 — 19.00. 


ENG: Agnese Kurzemniece "Cloud counters" [Curator’s Tour on demand] 


Painter Agnese Kurzemniece and art gallery Bazar't invite you to the exhibition "Cloud counters", which can be viewed from August 1 to 31 in the gallery premises on the 2nd floor of the shopping center "Mols".

The exhibition "Cloud Counters" covers some of Agnes Kurzemniece's freshest work, about 20 paintings created this year, revealing stylistic changes in the artist's handwriting, but continuing her favorite themes in her works, which center on the image of a woman and her relationship with the world. Three related thematic lines can be seen in the exhibition's collection of paintings, which together form a unified and expressive message.

The artist's previous creative periods are represented in the exhibition by only two paintings, of which the "Cloud Counter" painted in 2020 has also served as inspiration for the title of this exhibition. Agnes's new paintings are characterized by a more mature, harsher handwriting, a more limited color palette, but the tones have become more nuanced; contrasting areas of color with more pronounced highlights and sharper contours. However, in terms of content, the new paintings continue the previous themes, the same images dominate - deformed female figures with long necks, random paradoxes of forms in the compositions, games with surreal moods and symbolic motifs. Although the compositions of the paintings in general seem minimalistic and static, it is possible that a careful viewer will also see and feel a certain tension and emotional saturation.

Agnese Kurzemniece's paintings, continuing to push the boundaries of traditional art forms and techniques, aim for a contemporary and unique perspective. Her works try to talk about the universality of human experience and emotions, inviting the visitors of the exhibition to look at the world through her, the artist's lens, at the same time allowing the viewers to create their own interpretations of what it means to be a woman, about her relationship with herself, others, home or nature.

Agnese Kurzemniece studied painting at Jānis Rozentāls Riga Art High School (1984-1991). After graduating from the Department of Graphics at the Latvian Academy of Arts (1998), she obtained a master's degree in graphic art, graduating from Gunārs Kroļļ's etching workshop. Later, she added knowledge and skills in Henrik Bäg's non-toxic gravure workshop in Spain (2012). He has been working in the field of graphic design for more than 30 years, working both in advertising agencies and privately.

Three years ago, she actively turned to acrylic painting, continuing and further developing in her paintings the themes she started in her graphic artworks, centered on a woman and her world. With her graphic and painting works, Agnese has participated in many local and international exhibitions. She has had several personal exhibitions, her works are included in the collections of Daugavpils Mark Rothko Art Center, Ventspils Museum and Ogre Art and History Museum, as well as in private collections in many places around the world. Agnese is a member of the Latvian Artists' Union and the Latvian Graphics Chamber.

Agnese Kurzemniece's exhibition "Cloud counters" at the art gallery "Bazar't", T/c "Mols" on the 2nd floor, Krasta Street 46, Riga, will be open from August 1 to 31 every day from 12.00 - 19.00

bottom of page