top of page

Smilga

Eduarda Smiļģa iela 34A

18-22

LV: TCL Lielveikals kā nākotnes labratorija [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Tūre ar kuratoru plkst. 19.30-20:30]


TLC x ... notikumu mēnesis tuvojas noslēgumam. Lielveikals ir gatavs doties uz Venēciju. Šis bija viens aizraujošs piedzīvojums. Paldies jums viesiem un ikkatram! Pirms pakošanās palicis vēl viens pēdējais notikums, kuru vēlamies piedzīvot kopā ar Jums. Nenokāvē!


Šoreiz, TCL darbinieki no dizaina, ražošanas, preču sagādes nodaļām sīkāk pastāstīs par dizainu, paviljona telpiskās struktūras izveidi, mākslīgā intelekta dancināšanu un rūpīgo darbu pie produktu sagatavošanas un iepakošanas. Būs iespēja pieredzēt paviljonu, aptaustīt svaigi saražotos produktus(sneek peak) un iespējams pat tik pie unikāla TCL čeka.


Vai būs skaņa? Būs! Pirms un pēc sarunām, Tīrkultūra neliks vilties.

Vai būs dzērieni? Būs! Par to parūpēsies Smilga.


Tiekamies jau ceturdien!

Tavs TCL


No 20. maija līdz 26. novembrim Itālijā, Venēcijā notiks viens no pasaulē nozīmīgākajiem arhitektūras pasākumiem 18.Vēnēcijas arhitektūras biennāle. latvijas arhitekti piedalās venēcijas bienālē kopš 2002. gada. šogad Latvija piedalās ar konceptu “Lielveikals, kā nākotnes labratorija” jeb T/C Latvija(TCL).


Mēnesi pirms došanās uz Venēciju no 30.03-27.04, kultūrtēlpā Smilga, lielveikala kase kļuva par kultūras platformu diskusijām par arhitektūru un pilsētvidi, telpiskiem ekspermentiem ar gaismu, skaņu, ārvalstu viesu lekcijām, performancēm, soli pa solim, pakāpeniski atklājot paviljona konceptuālos uzstādījumus un saturu.


TCL x ir horizontālā, demokrātiska platforma, kur var satikties veikala darbinieki, arhitektūras radītāji, patērētāji, prezidents, direktors, kūdras magnāts vai vienkārši patērētājs.


ENG: T/C LATVIJA Supermarket as a laboratory of the future![Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour at 19:30-20:30]


The month of TLC x ... events is coming to end. The supermarket is ready to go to Venice. This was one exciting adventure. Thank you all and everyone! Before packing, there is one last event that we want to experience with you. Dont miss, the last chance!


This time, TCL employees from the design, production, procurement departments will tell in detail about the design, the creation of the spatial structure of the pavilion, the dancing with artificial intelligence and the careful work on product preparation and packaging. There will be an opportunity to experience the pavilion, touch the freshly produced products (sneak peak) and maybe even get a unique TCL receipt.


Will there be sound? Yes! Before and after the talks, Tīrkultura will not disappoint.

Will there be drinks? Yes! Smilga will take care of it


See you on Thursday!

Your TCL


From May 20 to November 26, one of the world's most important architectural events, the 18th Venice Architecture Biennale, will be held in Venice, Italy. Latvian architects have been participating in the Venice Biennale since 2002. This year Latvia participates with the concept "Supermarket as a future laboratory" or T/C Latvia (TCL).


A month before going to Venice from 30.03-27.04, in the cultural space Smilga, the supermarket checkout became a cultural platform for discussions about architecture and the urban environment, spatial experiments with light, sound, lectures by foreign guests, performances, step by step, gradually revealing the conceptual settings and content of the pavilion.


TCL x is a horizontal, democratic platform where shopkeepers, architectural creators, consumers, presidents, CEOs, turf tycoons or simply consumers can meet.

bottom of page